Vedtægter for Agerskov Sogns Ungdomsforening

Med ændringer 1987, 1992, 1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002, 2006, 2007, 2013, 2016, 2018
og senest på generalforsamlingen den 21. marts 2019

§ 1

Foreningens navn er Agerskov Ungdomsforening. Foreningen har hjemsted i Tønder Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at samle borgere til idræt og andre gode fornøjelser.

 

§ 3                                
Foreningen er tilsluttet DGI Sønderjylland, og er dermed undergivet disses vedtægter. 
Foreningen kan også være tilsluttet andre organisationer.
 

§ 4
Stk. 1: Alle kan optages i foreningen mod et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.
Nye medlemmer kan optages når som helst.

Stk. 2: Kontingentet betales særskilt for de enkelte aktiviteter. Udvalgene fastsætter frister for rettidig betaling.
Overskridelse medfører pålæg af gebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 3: Er kontingentet ikke betalt ved sæsonens afslutning, kan det medføre udelukkelse for videre deltagelse i foreningens aktiviteter.


§ 5
Ikke medlemmer kan få adgang til foreningens arrangementer mod særskilt bidrag, der fastsættes af bestyrelsen.
 

§ 6 
Foreningen vælger en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og en udvalgsformand for

gymnastik, fodbold, svømning, fitness, badminton, volleyball og eSport.


Stk. 2: De under stk. 1 nævnte vælges på den årlige generalforsamling. 

Stk. 3: Der vælges i ulige kalenderår formand samt udvalgsformand for fodbold, badminton, volleyball, fitness, eSport samt kasserer. I lige kalenderår vælges næstformand samt udvalgsformand for gymnastik og svømning. 


Stk. 5: Desuden vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. De 2 revisorer vælges på skift for 2 år ad gangen. 

Stk. 6:

Alle valg sker efter skriftlige eller mundtlige forslag. Afstemning kan udelades, hvis der kun er foreslået 1 kandidat til valget. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

 

§ 7
Udvalgsformændene for alle udvalg sammensætter et udvalg efter behov.
 

§ 8
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et medlem fra disse udvalg kan tilgå bestyrelsen uden stemmeret.
 

§ 9

Stk. 1: På den ordinære generalforsamling, der skal afholdes i marts måned, behandles følgende:

 

1. Valg af stemmetællere, dirigent og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Udvalgsberetninger
5. Behandling af indkomne forslag

6. Opstilling af kandidater, ift. bestemmelse i § 6

7. Eventuelt

 ​

Stk. 2: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 25 dages varsel via AUFs almindelige kommunikationskanaler.


Stk. 3: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Valghandlinger ifm. generalforsamlingen kan gennemføres umiddelbart efter mødet blandt alle stemmeberettigede i klubben. Valghandlingen kan gennemføres med digital stemmeafgivelse, og afsluttes til mødet. Digital stemmeafgivelse skal foretages ved revisionsgodkendt digital stemmeafgivelse blandt alle medlemmer med stemmeret.

 

Medlemmer, der ønsker at afgive sin stemme skriftlig, kan til generalforsamlingen afgive sin stemme til dirigenten.

 

Hvis der ikke gøres brug af digital afstemning efter mødet for generalforsamlingen, skal de opstillede kandidater også vælges på mødet for generalforsamlingen.

De nærmere informationer om stemmeafgivning skal fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen og offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Resultatet af valget oplyses straks efter optælling på klubbens hjemmeside, og de valgte gives personlig besked.

Stk. 5: Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, som er fyldt 15 år.
 

§ 10
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen eller mindst 20 % af foreningens
medlemmer stiller motiveret krav herom.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er rejst.
Den skal indvarsles og afholdes i lighed med den ordinære generalforsamling.
 

§ 11
Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra den 01.01. til 31.12.

Stk. 2: Regnskab fremlægges i revideret stand på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3: Budget for det igangværende regnskabsår fremlægges på den ordinære generalforsamling.
 

§ 12
Stk. 1: Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
foreningens forpligtelser. Herfor hæfter foreningen alene med sin formue.

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

Stk. 3: Ved optagelse af lån, køb og salg af formuegoder tegnes foreningen af formand, kasserer og næstformand i forening.
 

§ 13
Ændringer af vedtægterne skal vedtages på generalforsamlingen med almindeligt flertal.
 

§ 14
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når ¾ af de deltagende ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder en evt. formue som 1. prioritet Agerskov Hallen eller 2. prioritet Agerskov Lokalråd.